Як рівнянам не потрапити у тенета земельних шахраїв і рейдерів

maxresdefault (1)

 

Земельні питання – одні із найбільш складних і водночас найбільш вагомих для громадян. Адже користуючись необізнаністю людей, на них часто наживаються шахраї і бандити. Однією з найпоширеніших тем для зловживання – є передача в оренду земельних паїв селян агрохолдингам. Заклопотані особистим господарством мешканці сіл не мають часу розбиратися у тонкощах земельного законодавства, тому не можуть ефективно захистити свої права. Саме цим дуже часто користуються недобросовісні підприємства, які не тільки на власний розсуд встановлюють умови оренди паїв, а й навіть не передають селянам оригінали договорів оренди. Як не стати жертвою земельних шахраїв в рамках проекту «Я маю право» розповідають спеціалісти міністерства юстиції.

 

Щоб передати землю в оренду людина повинна мати документ, який підтверджує, що вона є її власником. Документи, які посвідчують право власності на земельну ділянку, можна розділити на 2 групи.

Перша – документи, видані до 1 січня 201 3р.: державний акт на право приватної власності на землю; державний акт на право власності на землю чи державний акт на право власності на земельну ділянку.

Друга – документи, які видавалися після 1 січня 2013.: свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою. При зміні власника право власності на земельну ділянку без зміни її меж та цільового призначення також посвідчується договором купівлі-продажу або свідоцтвом про право на спадщину, – пояснює Міністр юстиції України Павло Петренко.

Важливим питанням є також вибір орендаря, з яким людина у майбутньому підпише договір оренди. Відповідно до чинного законодавства орендарями земельних ділянок можуть бути: державні адміністрації всіх рівнів, Кабінет Міністрів та уряд Криму в межах повноважень, визначених законом; сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Криму; громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні держави.

90136933cbdddf0cdb781483551fe08d

– Між власником та орендарем має бути укладений договір оренди землі, зареєстрований відповідно до діючих на момент укладання законів, – наголошує начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. – Договір укладається у письмовій формі й може бути посвідчений нотаріально.  Договір має містити інформацію про об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки), строк дії договору оренди, орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).  Строк дії договору для ділянок сільськогосподарського призначення – від 7 до 50 років. Розмір щорічної орендної плати встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншим за 3% вартості земельної ділянки.  За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися й інші умови.

Що робити, якщо кадастровий номер не вказаний? Необхідно звернутися до спеціалізованого підприємства щодо виготовлення технічної документації із землеустрою. Після цього треба пройти реєстрацію в регіональному підрозділі Держгеокадастру та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Щодо змін умов договору оренди землі, то договір може бути розірваний за згодою сторін або ж на вимогу однієї із сторін за рішенням суду. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, коли така можливість прописана у самому договорі.

Варто пам’ятати, що підписання договору є необхідною, але не достатньою умовою для того, щоб повноцінно вступити в права користування орендованою ділянкою. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації оренди земельної ділянки.

×ëåí Âðåìåííîé ñëåäñòâåííîé êîìèññèè ÂÐÓ ïî ðàññëåäîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè ÌÎÇ Óêðàèíû, íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû îò ôðàêöèè ÂÎ "Áàòüêèâùèíà" Ïàâåë Ïåòðåíêî íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè íà òåìó: "Ñîñòîÿíèå ãîñçàêóïîê â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ" â àãåíòñòâå ÓÍÈÀÍ â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 28 îêòÿáðÿ 2013 ã. Âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè Âðåìåííîé ñëåäñòâåííîé êîìèññèè Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ïî ðàññëåäîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè Ìèíçäðàâà.  ðåçóëüòàòå àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà áûëè âûÿâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû ãîñçàêóïîê ïî íåîáîñíîâàííî çàâûøåííûì öåíàì. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

– За реєстрацією договору оренди земельної ділянки можна звернутися до будь-якого суб’єкта державної реєстрації. Це можуть зробити виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, нотаріуси, центри надання адміністративних послуг, або інші акредитовані суб’єкти, – наголошує Міністр юстиції України Павло Петренко. – Вартість послуги з реєстрації договорів оренди залежить від строку, за який реєстратор проведе цю процедуру. Якщо це п’яти  робочих днів, то вартість складатиме 0,05 прожиткового мінімуму. А якщо це буде термінова реєстрація впродовж двох годин, то вона коштуватиме 2,5 прожиткових мінімумів.

За додатковою консультацією ви можете звертатися  у Рівненську юстицію за адресою, м. Рівне, вул. Замкова, 29, тел./факс: (0362) 63-40-46, e-mail:  , www.facebook.com/rivnejust

Вам також може сподобатися